Privacyverklaring Spruit Natuur en Milieu via website Erfgoedimker.nl

Erfgoedimker is ontstaan uit een samenwerking tussen ‘Spruit Natuur en Milieu‘ en ‘Tuinen van Vroeger‘ en is een brandnaam van Spruit Natuur en Milieu, gevestigd aan de Prof.dr.C.Eykmanweg 5, 3731 KT De Bilt.
Spruit Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Spruit Natuur en Milieu
Prof.dr.C.Eykmanweg 5
3731 KT De Bilt

Websites: www.erfgoedimker.nl  
Dinja de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Spruit Natuur en Milieu. Zij is te bereiken via info@erfgoedimker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Erfgoedimker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerkt hebben en verwerken:

 • Voor- en/of achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Erfgoedimker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw vraag of aanmelding voor één van onze activiteiten.
 • Het toesturen van gekochte producten, zoals bijvoorbeeld bijenkasten en -volken, een cursusdeelname en deelname aan andere activiteiten, zoals workshops.
 • Je toegang te verlenen tot de online leeromgeving indien dit onderdeel is van de cursus die je gekocht hebt.
 • Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Erfgoedimker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Erfgoedimker hanteert de volgende bewaartermijnen voor jouw persoonsgegevens:

 • Voor cursussen en workshops: i.v.m. de bewaartermijn van de belastingdienst voor facturen worden persoonlijke gegevens 7 jaar bewaard voor alle cursussen die je bij ons volgt.
 • Oud cursisten sturen wij enkel berichten met ons jaaraanbod en de vraag of ze zich in willen schrijven op een eventuele nieuwsbrief.
 • De e-mail van Erfgoedimker wordt gehost bij Hostnet. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails voor bepaalde tijd opgeslagen op de servers van de hostingpartij en op de laptops van Spruit Natuur en Milieu en Tuinen van Vroeger. Aan het eind van elk kalenderjaar wordt mail uit het voorgaande jaar verwijderd van deze computers.
 • Google Drive: wekelijks wordt er een back-up gemaakt van de website. Deze back-up bevat de gegevens die u heeft ingevuld.
 • Google Analytics: De gegevens die we in Google Analytics verzamelen zijn niet te herleiden naar je persoonlijke gegevens. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.
 • Online meetings: Wij maken gebruik van online diensten als zoom en teams. Hiervoor wordt uw emailadres gebruikt en zijn wij gebonden aan de bewaartermijn van deze servers van uw e-mailadres
 • De bewaartermijn van uw gegevens van betaalde facturen voor de belastingdienst is 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Erfgoedimker verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Erfgoedimker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De database is gehost op de website, via Hostnet. Websitebeheer vindt plaats door Spruit Natuur en Milieu en Tuinen van Vroeger.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via aangegeven software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Alleen de noodzakelijke / geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. De apparaten waarop de gegevens te openen zijn, zijn tot een minimum beperkt en vergrendeld met een wachtwoord. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.  

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Erfgoedimker privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url. 

Datalek procedure 
In het geval er toch een datalek mocht ontstaan dan wordt de datalek procedure in werking gesteld. Dit wil zeggen dat de eigenaar van Erfgoedimker wordt ingeschakeld. Deze bekijkt of er daadwerkelijk sprake is van een datalek van persoonsgegevens. Indien dit het geval is gaat deze indien mogelijk maatregelen nemen om het lek te stoppen en zo veel mogelijk informatie verzamelen. Indien het datalek mogelijkerwijs ‘ernstige gevolgen’ heeft, dan wordt het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Erfgoedimker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@erfgoedimker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Erfgoedimker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Erfgoedimker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@erfgoedimker.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.