Algemene Voorwaarden cursus Erfgoedimker

Betaling:

 • De cursus wordt voorafgaand aan de eerste lesdag in één keer betaald. (Uiterlijk 1 week voor aanvang.)

 • Is dit niet mogelijk, dan kan een verzoek tot gespreid betalen worden ingediend

Annuleren door cursisten:

 • Annuleren tot 8 weken voor de startdatum kan kosteloos
 • Bij annuleren tot 1 week voor de startdatum worden 25% administratiekosten in rekening gebracht
 • Daarna is restitutie niet meer mogelijk

Annuleren door Erfgoedimker.nl

 • De cursus gaat door bij 9 deelnemers
 • Annulering bij onvoldoende deelnemers door Erfgoedimker vindt plaats uiterlijk één week voor aanvang van de cursus
 • Het volledige bedrag wordt dan teruggestort

Aansprakelijkheid

 • Erfgoedimker is niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke reacties op een bijensteek
 • Mocht je gestoken worden, dan volgen wij het bijensteekprotocol en handelen we naar beste vermogen.
 • Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de reacties van jouw lichaam

Beschikbaarheid

 • In de cursus Erfgoedimkeren volgen we de levenscyclus van het bijenvolk door het jaar heen.
  Incidentele afwezigheid bij een les is mogelijk, langere afwezigheid niet. Je mist dan teveel van de levenscyclus van een bijenvolk
 • Om examen te kunnen doen kan je max. 1 theorieles en 1 praktijkles missen. Voor het inhalen van een gemiste praktijkles neem je als cursist zélf contact op met de cursusleiding
 • Wij vragen je beschikbaarheid en flexibiliteit voor de praktijklessen en bijeenkomsten
 • Afwezigheid is voor rekening en risico van de cursist

Beschikbaarheid lesstof

 • De cursist ontvangt een hardcopy syllabus.
 • Als naslagwerk wordt een PDF beschikbaar gesteld die de cursist desgewenst zelf kan aanvragen bij de cursusleiding

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens en de ter beschikking gestelde documenten voor de cursus mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Erfgoedimker.